Edufora

Tot 2003 de benaming voor subregionale overlegorganen tussen organisaties in het volwassenenonderwijs die met overheidsmiddelen werken. Sinds 31 maart 2003 is de eduforawerking opgenomen in Diva, de Dienst Informatie Vorming en Afstemming van de Vlaamse overheid, later omgevormd tot het Regionaal Technologisch Centrum of RTC-Netwerk.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be