navormingscentrum

Centrum waar leerkrachten terecht kunnen voor nascholing. Een nascholingscentrum kan autonoom zijn of verbonden aan een universiteit, overheid e.d.
Scholen kiezen vrij uit het aanbod van de centra. Zij ontvangen daarvoor een jaarlijkse subsidie per leerkracht. De overheid stimuleert wel de vraaggerichte nascholing, waarbij scholen intern nagaan aan welke nascholing er prioritaire behoefte is. Het kan daarbij gaan om vakgerichte of vakoverschrijdende nascholing enerzijds of om individuele of teamgerichte nascholing anderzijds.

Zie: ook pedagogische begeleider.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be