medezeggenschapsraad

Participatieorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en/of de leerlingen. Elke gewone school heeft verplicht een medezeggenschapsraad die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.
Concreet overlegt de medezeggenschapsraad met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen, zoals de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten, het kiezen van leermethodes en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen.
Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur.

In Vlaanderen spreekt men van de schoolraad.

Zie ook: ouderraad.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be