bama

Staat voor ‘bachelor-master’.

Populaire aanduiding voor de bachelor-masterstructuur. Dat is een nieuw Europees organisatiemodel voor het hoger onderwijs naar Angelsaksisch model, dat bestaat uit een driejarige wetenschappelijke bacheloropleiding gevolgd door een masteropleiding. Omdat het de bedoeling is het studiejaarsysteem af te schaffen, is het eigenlijk beter om te spreken over een bachelor van 180 studiepunten, gevolgd door een master van 60 of 120 studiepunten (uitzonderlijk zelfs iets omvangrijker).

Het bachelor-masterstelsel is een nadere uitwerking van de afspraken die 29 Europese landen in 1999 in Bologna hebben gemaakt om tegen 2009 te komen tot één Europese hogeronderwijsruimte. Elk land streeft naar onderling vergelijkbare graden in het hoger onderwijs. Zo zal het hogeronderwijssysteem in elk land gebaseerd zijn op twee cycli: ‘undergraduate’ en ‘graduate’. Niet de duur van een opleiding maar het behaalde eindniveau is het criterium waarmee men opleidingen internationaal kan vergelijken. In de Bolognaverklaring zijn ook afspraken gemaakt over meer samenwerking op het gebied van kwaliteitszorg en curriculumontwikkeling.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be