basiseducatie

Onderwijs aan volwassenen gericht op het aanleren en verbeteren van basisvaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. De onderwijsvorm is bestemd voor in Nederland en Vlaanderen wonende autochtone en allochtone volwassenen die niet leerplichtig zijn en een onderwijsachterstand hebben of laaggeschoold zijn. Basiseducatie vervult een belangrijke rol bij de integratie van allochtonen.

Vlaanderen:
In Vlaanderen maakt basiseducatie deel uit van het volwassenenonderwijs (vroeger onderwijs voor sociale promotie). Lokale centra, verspreid over het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, organiseren opleidingsprogramma’s taal, wiskunde, maatschappijoriëntatie en ICT.

Website: www.basiseducatie.be

Zie ook: Vlaams Ondersteuningscentrum voor Basiseducatie (VOCB).

Nederland:
In Nederland zijn de basiseducatie en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) sinds 1998 samengevoegd onder de noemer volwasseneneducatie. Deze vorm van onderwijs vindt plaats in regionale opleidingencentra. In 1998 waren er in Nederland 54 instellingen voor basiseducatie.

De term ‘basiseducatie’ kan worden afgekort tot ‘be’.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be