leerlingenraad

Participatieorgaan in het secundair onderwijs/voortgezet onderwijs.

In Vlaanderen:
In Vlaanderen is de oprichting van een leerlingenraad in het secundair onderwijs verplicht, tenzij het schoolreglement al een vorm van leerlingenparticipatie garandeert of tenzij minder dan tien procent van de leerlingen erom vraagt. Een leerlingenraad wordt door de leerlingen verkozen. In de raad hebben uitsluitend leerlingen zitting, maar zij kan wel het schoolhoofd en/of een of meerdere leerkrachten uitnodigen om de vergaderingen bij te wonen, in een kennisnemende of adviserende functie. De raad verleent advies over alle onderwerpen die de leerlingen rechtstreeks aanbelangen: van de noodzaak van een drankautomaat tot de samenstelling van het examenrooster. Voor advies kunnen leerlingenraden terecht bij de Vlaamse Scholierenkoepel.

In Nederland:
In Nederland hebben leerlingen het recht om zich te organiseren en mee te praten over beslissingen waar ze direct door geraakt worden. (art. 9, Wet Medezeggenschap Onderwijs) Dit meebeslissen gebeurt in de medezeggenschapsraad waarin alle personen die met de school te maken hebben worden vertegenwoordigd: leerlingen (in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) vanaf 13 jaar), ouders, leerkrachten. Leerlingen kunnen naast hun vertegenwoordiging in deze raad ook hun eigen raad oprichten, een leerlingenraad. Die vertegenwoordigt de mening van scholieren op een school. Bovendien kan de raad zich bezighouden met verbetering van de sfeer op een school en met de kwaliteit van het onderwijs. Het belangrijkste recht dat de leerlingenraad heeft, is het recht om advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad: gevraagd en ongevraagd. De leerlingenraad kan bovendien eisen dat de medezeggenschapsraad dat advies doorgeeft aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet op zijn beurt binnen drie maanden een schriftelijk antwoord geven. Leerlingen die een leerlingenraad willen oprichten, kunnen daarover advies krijgen van het LAKS.

Website: www.laks.nl.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be