levenslang leren

Beleidsterm die stelt dat leren start bij de geboorte en nooit als voltooid kan worden beschouwd. Op Europees beleidsniveau wordt levenslang leren gedefinieerd als ‘alle leeractiviteiten die gedurende het hele leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren.’ De doelstellingen van levenslang leren omvatten persoonlijke ontplooiing, actief burgerschap, sociale integratie en inzetbaarheid/aanpassingsvermogen.

Naast de term levenslang is er ook de term levensbreed leren. Die term is echter enkel relevant als men levenslang leren verengt tot leren in functie van inzetbaarheid en alle andere leren tot leren met een direct economische meerwaarde.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be