leerplan

Overzicht van leerstof die in de klas moet worden behandeld. Alle Vlaamse scholen zijn verplicht een door de overheid goedgekeurd leerplan te volgen. De belangrijkste voorwaarde voor goedkeuring van een leerplan is dat de ontwikkelingsdoelen of eindtermen die de overheid voor het lager (lo) en secundair onderwijs heeft laten opstellen, er herkenbaar in aanwezig zijn.
Leerplannen worden hetzij opgesteld door schooloverstijgende organisaties van schoolbesturen (koepels, netten), hetzij door andere instanties die gespecialiseerd zijn in leerplanontwikkeling, hetzij door de schoolbesturen.

Zo verbindt de school er zich toe om, zowel naar de overheid als naar de leerlingen en de ouders, de minimale verwachtingen, die breed maatschappelijk worden ondersteund, in haar onderwijsdoelen op te nemen. Door een bepaald leerplan te volgen geeft de school duidelijk aan welke doelen zij nastreeft en op welke manier zij die wil realiseren.

Zie ook: eindtermen.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be